fbpx

Valikkursused

Valikkursused

Valikainete mooduli kursused võimaldavad pakkuda mitmekülgsemat õppimisvõimalust õppija individuaalseid võimeid ja huvisid arvestades. Õpilasel tuleb gümnaasiumiõpingute ajal valida vähemalt 7 valikkursust, üldjuhul: 

Õppeaine 10.klass 11.klass 12.klass kokku
valikained 2 3 2 7

Õpilasel on võimalik valikaineteks valida või temale arvestada gümnaasiumiõpingute ajal ka rohkem kui 7 valikkursust.

 Valikaineid saab valida:

 • valikainete nimekirjast, mis võib õppeaastati muutuda ning avalikustatakse kooli kodulehel igal õppeaastal 30. aprilliks;
 • teiste valdkonnamoodulite kursuste hulgast.

Valikainete valiku prioriteetide järjestusena saavad õpilased teha igal õppeaastal – gümnaasiumisse sisseastujad koos avaldusega ning 11. ja 12. klasside õpilaste valikainete valimine toimub mais. Valikainekursus avatakse direktori otsusel vähemalt 10 soovija korral. Õpilaste valikute põhjal koostatakse vajadusel gümnaasiumiülesed grupid.

 Valikkursuste hulka loetakse riigikaitse 2 kursust, usundiõpetuse 1 kursus.

 Otepää Gümnaasium arvestab valikainekursusena gümnaasiumiõpingute ajal:

 1. Teaduskoolide, ülikoolide juures vähemalt 35 tunni ulatuses läbitud kursusi, sh e-kursused. Vastava otsuse arvestamise ning mahu kohta teeb õppejuht õpilase või tema seadusliku esindaja taotluse ja esitatud kursuse läbimist tõendavate dokumentide alusel.
 2. Ühe kursuse mahus kooli huviringides (hobikoor, rahvatants, koolimeedia), õpikodades, spordiklubides ja huvikoolides osalemist juhul, kui õpilane on osalenud huviringi/ huvikooli/klubi/õpikoja töös vähemalt ühe kursuse õppetundide (35 tundi) mahus ning kui toimub tehtava tagasisidestamine või on osalemine seotud kooli esindamisega. Otsuse arvestamise ning mahu kohta teevad õppejuht ja huvijuht õpilase või tema seadusliku esindaja taotluse alusel, millele lisaks on esitatud huvikooli/klubi/ringijuhendaja  tagasiside õpilase osalusele ja võimalusel tõend/tunnistus ja väljavõte e-õppekeskkonnast. 

Valikkursused (vabaained) 2024/2025. õppeaastal

Disain

Õpetaja: Ave Kruusmaa

Klassidele: 10, 11, 12

Kirjeldus

Disainmõtlemine on loominguline tegevus, mille käigus õpitakse, kuidas sõnastada probleemi, kaardistada hetkeolukorda, leida uusi ideid ning lahendusi. Kursuse käigus saavad õpilased lihtsad teadmised ja tööriistad, mille abil muuta keerulised väljakutsed disainivõimalusteks.

Praktiliste õpiülesannete käigus omandatakse muuhulgas ka teadmisi värviteooriast, kompositsioonist, arendatakse õpilaste digitaalset kirjaoskust ning julgustatakse neid „kastist välja“ mõtlema. Kursuse käigus peaks iga pessimist leidma endas üles optimisti ja tõdema, et kõikidel probleemidel on olemas lahendus.

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: kursuse iseseisvad tööd

Lisateave: Sellel kursusel osaleja ei pea oskama joonistada, laulda ega tantsida. Kasuks tuleb üldine silmaring, uudishimu meid ümbritsevate protsesside vastu. Näiteks: kuidas asjad on tehtud ja miks?; kuidas ma saaksin hetkeolukorda või situatsiooni muuta paremaks?

Eesti keele tasandusõpe

Õpetajad: Kirsti Vuks, Marika Paavo

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Kursuse eesmärk on toetada õpilase õigekirjaoskust.
Õpilane omandab gümnaasiumiõppeks eeldatava kirjaoskuse: kirjavahemärkide, algustähe, kokku- ja lahkukirjutamise kasutuse ning täheortograafia reeglid.

Hindamine: numbriline hindamine

Kursuse arvestus: Tundides osalemine ning arvestuslikud tööd 4 valdkonnas (kirjavahemärgid, algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, häälikuortograafia).

Esmaabi

Õpetaja: Silver Pik

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad
 • Mis on esmaabi? Kuidas anda abi?
 • Esmaabiandja meelespea
 • Kardiopulmonaarne elustamine
 • Esmase ülevaatuse algoritm
 • Haavad, verejooksud, kindlad elu tunnused
 • Luumurrud, lihas-liigestraumad, peatraumad
 • Kuuma- ja külmakahjustused, põletused, palavik
 • Uppumine – ennetamine ja esmaabi
 • Hammustused, tavalisemad valud, mürgistus
 • Esmaabi narkootiliste seisundite korral
 • Esmaabi elektritraumade korral

Hindamine: mitteeristav hindamine (arvestatud)

Kursuse arvestus: 2 kontrolltööd, 2 individuaalset praktilist sooritust (kardiopulmonaarne elustamine, erinevate haavade sidumine).

Fotograafia

Õpetaja: Silver Pik

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad
 1. Sissejuhatus fotograafiasse
 2. Kaamera kui fotograafi tööriist
 3. Tehniline: säri, ava, tundlikkus
 4. Ava – võta kontroll teravussügavuse üle
 5. Valgus ja säritus
 6. Värvustasakaal
 7. RAW/toorfail või JPEG
 8. Kompositsioon
 9. Foto kui kunst ja lugude jutustaja
  • portree
  • ööfotograafia
  • maastik
  • reportaaž
 10. Objektiivid ja filtrid
 11. Fotode töötlemine
 12. Piirangud fotograafias
 13. Võimalusel ka video

Hindamine: mitteeristav hindamine (arvestatud)

Kursuse arvestus: Individuaalne portfoolio

Inimene ja õigus

Õpetaja: Heivi Truu

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Õppesisu kujundatakse esimestel tundidel koostöös õpilastega, valides lisaks esimesele moodulile kuni kaks süvendatult õpitavat moodulit.
Moodulid:
• Eesti euroopaliku õigusruumi osana
• Isikutevahelised varalised suhted
• Isiklikud ja perekondlikud õigussuhted
• Töö- ja majanduselu
• Mina ja kogukond
Kõikide valdkondade käsitlus hõlmab järgmisi aspekte:
1) põhiõigused ja inimõigused;
2) moraal, õiglus, eetika;
3) õigusnormi poolt kaitstav hüve;
4) õiguskaitsevahendi valik ja rakendamine;
5) Euroopa ühtne õigusruum

Hindamine: eristav hindamine

Kursuse arvestus: Iseseisvad ja tunnis sooritatud teoreetilised ja praktilised tööd. Aruteludes ja õppekäikudel osalemine.

Lisateave: Valikkursus lähtub valdkondadest, millega inimesed oma igapäevaelus kokku puutuvad. Lähtealus on inimene ning tema õiguste ja vajaduste kaitsmine elulistes situatsioonides. Kõigis valdkondades tegeletakse ka õiguskorra aluspõhimõtetega. 

 

Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas

Õpetaja: Silver Pik

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Valikkursuse läbinud õpilasel on eeldused:
1) kujuneda teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika kohaselt;
2) kujundada endas välja teabe ja teabeallikate kriitilise hindamise oskused ning harjumus neid rakendada igapäevaste otsuste tegemisel.

Valikkursuse lõpus õpilane:
1) tunneb tänapäevast teabekeskkonda ja selle arengut kujundavaid tehnoloogilisi, õiguslikke, poliitika- ja majandusprotsesse;
2) teeb iseseisvalt motiveeritud valikuid tänapäevases teabekeskkonnas;
3) leiab oma teabevajaduse kohaselt eritüübilist informatsiooni ja hindab seda kriitiliselt
4) suudab oma valikuid põhjendada ja nende üle arutleda;
5) tajub ja sõnastab infoprotsessis osalejate kommunikatiivseid taotlusi;
6) mõistab oma infokäitumise võimalikku mõju endale, suhtluspartneritele ja ühiskondlikele protsessidele.

Hindamine: mitteeristav hindamine (arvestatud)

Kursuse arvestus: Eneseanalüüs essee vormis, seminarides ettekanneete tegemine ja aruteludes osalemine.

 

Jooga

Õpetaja: Marika Kapp

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Jooga algõppe kursus annab esmased eneseabi oskused inimese kui terviku arendamisele. Õpilased kogevad treeningmeetodit, mille käigus arendatakse nii füüsist kui vaimu. Harjutuste sooritamisel on tähtis koht hingamisel, õpitakse ennast ja oma füüsilist keha tunnetama ja tasakaalustama. Kursuse käigus tutvutakse ka tervisliku toitumise põhitõdedega ehk söögijoogaga. Julgustatakse õpilasi ennast avama, oma kehakeelt tunnetama.

 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Kursus loetakse arvestatuks, kui õpilane on kirjutanud essee, milles kaudu annab tagasisidet endas tekkinud muutustest joogaga tegelemise tulemusena

Joonistamine ja maalimine

Õpetaja: Jelena Salumaa

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Natüürmort (joonistamine ja maalimine), fotojoonistus ja –maal eelnevalt kursuse läbinutele ühetonaalsuse maal (akrüültehnika), tuššijoonistus, joonistamine erinevate vahenditega (süsi, sangviin, seepia…).

 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Kursusel valminud tööd

Keraamika

Õpetaja: Jelena Salumaa

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Keraamikaks nimetatakse savist käsitsi või tööstuslikult vormitud esemeid, mis on järgnevalt põletatud kõrgetel temperatuuridel. Keraamika on tarbekunsti liik, valmivad igapäevases elus kasutatavad suuremad ja väiksemad tarbeesemed. Kursuse käigus õpitakse saviga ümberkäimist ja sellest meisterdamist. Tehnikate õppimine põhineb paralleelselt keraamika ajalugu järgides. Näiteks Eesti vanimad savinõud, vanusega ~5000a eKr (Eestis oli sel ajal noorem kiviaeg), on pärit Narva kultuuri ajast. Nõude tegemiseks kasutatud savimass koosnes kohalikust savist ja lisanditest, näiteks kivipuru, purustatud teokarbid või peenestatud taimed. Kursus pakub vaheldust tavapärastele koolitundidele, saab ise oma tempos tööd teha ja oma loovust kasutada.

 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Kursusel valminud tööd

Kust tuleb ja kuhu kaob raha?

Õpetaja: Silver Pik

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Valikkursus annab vajalikud eelteadmised jätkukursuseks ettevõtlusõpe ja ka kutsehariduses õpetatavatel erialadel (raamatupidaja, väikeettevõtja, turundusspetsialist jt) jätkamiseks, kus on vaja baasteadmisi majandusest, sh tuludest ja kuludest.
Kursuse läbinud õpilane:
1) tunneb majanduse, finants- ja maksuarvestuse olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid ning rakendab omandatud teadmisi perekonna kui majandusüksuse majandustegevuse planeerimisel ja korraldamisel;
2) omab ülevaadet majandusarvestuse ja maksunduse valdkonnas edasiõppimise võimalustest ja tööturul vajalikest kompetentsidest.

 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Iseseisvad hinnatavad tööd: isiklik pere eelarve, ettevõtte bilansi koostamine, kasumiaruande koostamine, maksude arvestus.

Liiklus- ja sõiduõpetus

Õpetaja: Helmo Mertens

Klassidele: eelisjärjekorras 11, 12; kohtade olemasolu korral 10. klass

Teemad

Põhitegevuseks on B-kategooria mootorsõidukijuhtide koolitamine. Koolitamise aluseks on mootorsõidukijuhi ettevalmistamise riiklik õppekava. Kursuse läbinutel on võimalik taotleda B-kategooria juhilube Transpordiametis.

 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Loengutes osalemine ja kursuse lõputesti sooritamine.

Lisateave: Liiklusõppe ja esmaabi koolitused on tasutud kooli poolt; sõiduõpe on tasuline.

Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond

Õpetaja: Mariana Naaber

Klassidele: 11, 12

Teemad

Kursus on üles ehitatud õpilastele tähtsate probleemide lahendamisele, mille vältel tehakse põhjendatud ja asjatundlikke otsuseid, arvestades loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi mõõtmeid. Seejuures hoitakse tasakaalus varem loodusteaduslikes õppeaineis omandatud teadmiste rakendamine uutes kõrgemat järku mõtlemist nõudvates kontekstides ning omandatakse uusi ainetevahelisi teadmisi ja oskusi, lähtudes nüüdisaegsete sotsiaalteaduslike probleemide loodusteaduslikust sisust. Jätkusuutlik areng kajastub oskustes ja hoiakutes, mis aitavad kujundada teadlikku ja aktiivset kodanikku, kes oskab hinnata alternatiivseid lahendusi, põhjendada oma valikuid, koostada oma eesmärkide saavutamiseks tegevusplaane ning osaleda nende elluviimises, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele. Kursuse struktuur põhineb kolmeastmelisel mudelil: probleemide tuvastamine igapäevaelu olukordades, uurimuslikul käsitlusviisil põhinev uute teadmiste omandamine, et lahendada probleeme, ning sotsiaalteadusliku otsuse tegemine ja selle põhjendamine. Lahutamatu osa on eksperimentaaltööd, mis modelleerivad nii reaalelu situatsioone kui on suunatud ka uute loodusteaduslike teadmiste omandamisele.

Moodulid jagunevad nelja valdkonda: keemia, bioloogia, füüsika ning geograafia.
Moodulid on järgmised:
1. Kliimamuutused: milline on Eesti tulevik?
2. Viirused: milline on meie tulevik?
3. Osooniaugud ja ultraviolettkiirgus: kas risk elule?
4. Toidulisandid: kas poolt või vastu?
5. Materjalid, mida kasutame olmes: kas teeme põhjendatud valikuid?
6. Elektromagnetilised kiirgused: kuidas mõjutavad olmevahendid meie elu ja tervist?
7. Geneetiliselt modifitseeritud toit: kas hea või halb?
8. Alternatiivsed energiaallikad: kas biodiisel on lahendus?
9. Kaalu langetavad preparaadid: kas farmaatsiatööstus teenib inimeste huve?
10. Liiklusõnnetused: kas libisemine, valesti valitud kiirus, joobes juhtimine või tehnoloogilised vead?
11. Mürgised kemikaalid meie ümber: kui suur on risk?
12. Lõhnad: kas ainult parfümeeria?
13. Alkomeeter, rasvamõõtur, vererõhu- ja pulsimõõtur jne: kellele ja miks, tõde ja risk.
14. Säästlik energiakasutus kodus: kas soojas ja pimedas või valges ja külmas?
15. Kas isetehtud seep on tänapäeva maailmas elujõuline?
16. Paberitööstus: kas see on probleem ka Eestis?

 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Kursus loetakse arvestatuks, kui õpilane on läbinud 6 moodulit ja esitanud selle kohta kirjalikud tööd.

Programmeerimine

Õpetaja: Helen Kann

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Programm. Andmetüübid. Muutujad. Loogilised avaldised. Tingimuslause. Tsükkel. Sõned. Järjend. Alamprogrammid, funktsioon. Andmevahetus.

 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Vahetestid programmikoodide tundmise kohta. Kursuse lõpus arvestus või õpilase valitud teemal lõpuprojekt.

Puidutöö

Õpetaja: Peeter Mändla

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Töö kavandamine. Tööjoonise teostamine. Valitud töö (nt riiuli, kapi jne) valmistamine. Lihtsamate töövahendite ja-masinate ohutu kasutamine.

 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Kursuse lõpus valminud töö.

Lisateave: Õpilasel on võimalus valida tehtav töö ise kui selle teostamine on materjalide suhtes võimalik.

Taaskasutus

Õpetaja: Jelena Salumaa

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Kollaažid erinevatest materjalidest ja taaskasutatavatest materjalidest (tekstiil, paber, kunstmatejalid jms), bookart, paberplastika, papmašjee – skulpturaalsed vormid.

 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Loengutes osalemine ja praktiliste iseseisvate tööde esitamine.

Lisateave: Sobib ka „Taaskasutus“ kohustusliku kursuse läbinutele.

Teater ja ühiskond

Õpetaja: Rita Arik

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Arendada õpilase silmaringi, väärtustada teatrit kui eesti kultuuri osa ning toetada õpilase valmistumist eesti keele riigieksamiks. Kursuse jooksul käsitletakse Eesti ühiskonnas olulisi teemasid ja tutvutakse nende käsitlemisvõimalustega teatris.
 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Kursus loetakse arvestatuks, kui õpilane on külastanud viit teatrietendust ning analüüsinud neid (suuliselt, kirjalikult, individuaalselt, rühmas).

Lisateave: Suurem osa õppetööst tugineb Vanemuise teatri etendustele. Teatripiletid ostab õpilane ise.