fbpx

Valikkursused

Valikkursused

Valikainete mooduli kursused võimaldavad pakkuda mitmekülgsemat õppimisvõimalust õppija individuaalseid võimeid ja huvisid arvestades. Õpilasel tuleb gümnaasiumiõpingute ajal valida vähemalt 7 valikkursust, üldjuhul: 

Õppeaine 10.klass 11.klass 12.klass kokku
valikained 2 3 2 7

Õpilasel on võimalik valikaineteks valida või temale arvestada gümnaasiumiõpingute ajal ka rohkem kui 7 valikkursust.

 Valikaineid saab valida:

 • valikainete nimekirjast, mis võib õppeaastati muutuda ning avalikustatakse kooli kodulehel igal õppeaastal 30. aprilliks;
 • teiste valdkonnamoodulite kursuste hulgast.

Valikainete valiku prioriteetide järjestusena saavad õpilased teha igal õppeaastal – gümnaasiumisse sisseastujad koos avaldusega ning 11. ja 12. klasside õpilaste valikainete valimine toimub mais. Valikainekursus avatakse direktori otsusel vähemalt 10 soovija korral. Õpilaste valikute põhjal koostatakse vajadusel gümnaasiumiülesed grupid.

 Valikkursuste hulka loetakse riigikaitse 2 kursust, usundiõpetuse 1 kursus.

 Otepää Gümnaasium arvestab valikainekursusena gümnaasiumiõpingute ajal:

 1. Teaduskoolide, ülikoolide juures vähemalt 35 tunni ulatuses läbitud kursusi, sh e-kursused. Vastava otsuse arvestamise ning mahu kohta teeb õppejuht õpilase või tema seadusliku esindaja taotluse ja esitatud kursuse läbimist tõendavate dokumentide alusel.
 2. Ühe kursuse mahus kooli huviringides (hobikoor, rahvatants, koolimeedia), õpikodades, spordiklubides ja huvikoolides osalemist juhul, kui õpilane on osalenud huviringi/ huvikooli/klubi/õpikoja töös vähemalt ühe kursuse õppetundide (35 tundi) mahus ning kui toimub tehtava tagasisidestamine või on osalemine seotud kooli esindamisega. Otsuse arvestamise ning mahu kohta teevad õppejuht ja huvijuht õpilase või tema seadusliku esindaja taotluse alusel, millele lisaks on esitatud huvikooli/klubi/ringijuhendaja  tagasiside õpilase osalusele ja võimalusel tõend/tunnistus ja väljavõte e-õppekeskkonnast. 

Valikkursused (vabaained) 2023/2024. õppeaastal

Disain

Õpetaja: Ave Kruusmaa

Klassidele: 10, 11, 12

Kirjeldus

Disainmõtlemine on loominguline tegevus, mille käigus õpitakse, kuidas sõnastada probleemi, kaardistada hetkeolukorda, leida uusi ideid ning lahendusi. Kursuse käigus saavad õpilased lihtsad teadmised ja tööriistad, mille abil muuta keerulised väljakutsed disainivõimalusteks.

Praktiliste õpiülesannete käigus omandatakse muuhulgas ka teadmisi värviteooriast, kompositsioonist, arendatakse õpilaste digitaalset kirjaoskust ning julgustatakse neid „kastist välja“ mõtlema. Kursuse käigus peaks iga pessimist leidma endas üles optimisti ja tõdema, et kõikidel probleemidel on olemas lahendus.

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: kursuse iseseisvad tööd

Lisateave: Sellel kursusel osaleja ei pea oskama joonistada, laulda ega tantsida. Kasuks tuleb üldine silmaring, uudishimu meid ümbritsevate protsesside vastu. Näiteks: kuidas asjad on tehtud ja miks?; kuidas ma saaksin hetkeolukorda või situatsiooni muuta paremaks?

Eesti ja maailma kultuurilugu

Õpetaja: Ly Tannis-Vinni

Klassidele: 10

Teemad

Kultuuriloo kursus aitab õpilasel omandada maailma kultuuris ja ajaloolises keskkonnas orienteerumiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Õppeaine annab ülevaate nii inimeste igapäevaelu nähtuste kui ka erinevate kunstivormide ning teaduse ja tehnika kujunemis- ja arenguloost. Vaadeldakse ka ühiskonnaprotsesside ning väärtushinnangute muutumist ajas. Analüüsitakse tehnoloogilise, kultuurilise ja poliitilise arengu tulemusena ühiskonnas toimunud muutusi. Samuti suunatakse õpilasi tunnetama kultuuride järjepidevust ja leidma vanade kultuuride mõjusid tänapäeva maailmas. Kursus aitab teadvustada minevikunähtuste muutlikkust ja tõlgendatavust, omavahelisi seoseid ning suhteid tänapäevaga.

Lühikirjeldus

Kursuse tulemusel peaks avarduma õpilase maailmavaade, suutlikkus näha maailma laiemalt ja õppida väärtustama ka võõraste kultuuride omapära, selle kaudu võrdsustama kõiki inimesi.
Samuti peaks kultuuriloo läbinu tundma huvi maailma vaatamisväärsuste ja kultuurinähtuste vastu.
Kursus on üles ehitatud temaatilis-kronoloogiliselt, see tähendab, et vaadeldakse erinevate valdkondade arengut ajas. Kultuuriloo kursus toetab ajaloo, kunstiajaloo, kirjanduse ja muusika õppimist. Kursus on jagatud üheteistkümnesse teemablokki:

 1. pärimuskultuur ja kirjakultuur;
 2. religioon;
 3.  filosoofilise ja teadusliku mõtte kujunemine, ideaalse ühiskonna otsingud;
 4. riigikorrad, režiimid;
 5. kunst;
 6. kirjandus;
 7. muusika;
 8. teater, film;
 9. tehnika;
 10. olme, igapäevaelu;
 11. rõivastus, mood.
Õpitulemused

Kursuse lõpetanu:

 1. tunneb kultuuriajalugu iseloomulike sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja isikute kaudu;
 2. mõistab kultuurisündmuste ja -protsesside põhjus-tagajärje, sarnasuse-erinevuse ja järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise tagamaid, võtab oma seisukohti kujundades arvesse ajastu konteksti;
 3. leiab ja analüüsib kriitiliselt kultuuriajaloo teavet sisaldavat infot, hindab allikate usaldusväärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt;
 4. teab ja kasutab kontekstis kultuuri põhimõisteid ning eristab fakti tõlgendusest ja arvamusest;
 5.  väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja arengu eeldusena;
 6. mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi;
 7.  tunneb huvi maailma vaatamisväärsuste ja kultuurinähtuste vastu, hindab kultuuride eripära;
 8.  on teadlik UNESCO kultuuripärandi säilitamisele suunatud tegevusest, oskab leida selle nimistu objekte;
 9.  teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning edasikandjana

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Loengutes osalemine ja iseseisvate tööde esitamine (esitlused, esseed ja kirjalikud hindelised tööd)

Enesejuhtimine

Õpetaja: Ly Tannis-Vinni

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Eesmärgiks on eelkõige teadvustada iseennast, tõsta eneseteadlikkust, kujundada mina-pilti toetudes iseenda arengule, väärtustades iseennast ja teisi meie ümber.

Õpilane omandab teadmisi ja oskusi enesehinnangust, enesemotivatsioonist, isiksuseomaduste arengust ja nende mõjust käitumisele. Omandatakse oskusi oma tundeid, mõtteid ja käitumist juhtida, tõhusat ajakasutust, reflektsiooni vajalikkust ja ümbritseva maailmaga suhtlemist.

Ainekursust toetavad erinevad arutelud, otsustusmängud, rollimängud jt aktiivsed õppemeetodid.

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Loengutes osalemine ja praktiliste iseseisvate tööde esitamine.

Esmaabi

Õpetaja: Silver Pik

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad
 • Mis on esmaabi? Kuidas anda abi?
 • Esmaabiandja meelespea
 • Kardiopulmonaarne elustamine
 • Esmase ülevaatuse algoritm
 • Haavad, verejooksud, kindlad elu tunnused
 • Luumurrud, lihas-liigestraumad, peatraumad
 • Kuuma- ja külmakahjustused, põletused, palavik
 • Uppumine – ennetamine ja esmaabi
 • Hammustused, tavalisemad valud, mürgistus
 • Esmaabi narkootiliste seisundite korral
 • Esmaabi elektritraumade korral

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: 2 kontrolltööd, 2 individuaalset praktilist sooritust (kardiopulmonaarne elustamine, erinevate haavade sidumine).

Fotograafia

Õpetaja: Silver Pik

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad
 1. Sissejuhatus fotograafiasse
 2. Kaamera kui fotograafi tööriist
 3. Tehniline: säri, ava, tundlikkus
 4. Ava – võta kontroll teravussügavuse üle
 5. Valgus ja säritus
 6. Värvustasakaal
 7. RAW/toorfail või JPEG
 8. Kompositsioon
 9. Foto kui kunst ja lugude jutustaja
  • portree
  • ööfotograafia
  • maastik
  • reportaaž
 10. Objektiivid ja filtrid
 11. Fotode töötlemine
 12. Piirangud fotograafias
 13. Võimalusel ka video

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Individuaalne portfoolio

Jooga

Õpetaja: Marika Kapp

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Jooga algõppe kursus annab esmased eneseabi oskused inimese kui terviku arendamisele. Õpilased kogevad treeningmeetodit, mille käigus arendatakse nii füüsist kui vaimu. Harjutuste sooritamisel on tähtis koht hingamisel, õpitakse ennast ja oma füüsilist keha tunnetama ja tasakaalustama. Kursuse käigus tutvutakse ka tervisliku toitumise põhitõdedega ehk söögijoogaga. Julgustatakse õpilasi ennast avama, oma kehakeelt tunnetama.

 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Kursus loetakse arvestatuks, kui õpilane on kirjutanud essee, milles kaudu annab tagasisidet endas tekkinud muutustest joogaga tegelemise tulemusena

Joonistamine ja maalimine

Õpetaja: Jelena Salumaa

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Natüürmort (joonistamine ja maalimine), fotojoonistus ja –maal eelnevalt kursuse läbinutele ühetonaalsuse maal (akrüültehnika), tuššijoonistus, joonistamine erinevate vahenditega (süsi, sangviin, seepia…).

 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Kursusel valminud tööd

Lisateave: Sobib ka „Maalimine ja joonistamine“ kohustusliku kursuse läbinutele

Keraamika

Õpetaja: Jelena Salumaa

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Keraamikaks nimetatakse savist käsitsi või tööstuslikult vormitud esemeid, mis on järgnevalt põletatud kõrgetel temperatuuridel. Keraamika on tarbekunsti liik, valmivad igapäevases elus kasutatavad suuremad ja väiksemad tarbeesemed. Kursuse käigus õpitakse saviga ümberkäimist ja sellest meisterdamist. Tehnikate õppimine põhineb paralleelselt keraamika ajalugu järgides. Näiteks Eesti vanimad savinõud, vanusega ~5000a eKr (Eestis oli sel ajal noorem kiviaeg), on pärit Narva kultuuri ajast. Nõude tegemiseks kasutatud savimass koosnes kohalikust savist ja lisanditest, näiteks kivipuru, purustatud teokarbid või peenestatud taimed. Kursus pakub vaheldust tavapärastele koolitundidele, saab ise oma tempos tööd teha ja oma loovust kasutada.

 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Kursusel valminud tööd

Liiklus- ja sõiduõpetus

Õpetaja: Helmo Mertens

Klassidele: eelisjärjekorras 11, 12; kohtade olemasolu korral 10. klass

Teemad

Põhitegevuseks on B-kategooria mootorsõidukijuhtide koolitamine. Koolitamise aluseks on mootorsõidukijuhi ettevalmistamise riiklik õppekava. Kursuse läbinutel on võimalik taotleda B-kategooria juhilube Transpordiametis.

 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Loengutes osalemine ja kursuse lõputesti sooritamine.

Lisateave: Liiklusõppe ja esmaabi koolitused on tasutud kooli poolt; sõiduõpe on tasuline.

Puidutöö

Õpetaja: Peeter Mändla

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Töö kavandamine. Tööjoonise teostamine. Valitud töö (nt riiuli, kapi jne) valmistamine. Lihtsamate töövahendite ja-masinate ohutu kasutamine.

 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Kursuse lõpus valminud töö.

Lisateave: Õpilasel on võimalus valida tehtav töö ise kui selle teostamine on materjalide suhtes võimalik.

Suhtlemispsühholoogia

Õpetaja: Katrin Urke

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Kursuse eesmärgid on toetada tervikliku, iseseisva ja teisi arvestava inimese kujunemist. Õpilane omandab teadmisi inimeste vahelise suhtlemise seaduspärasuste kohta, suudab enda käitumist paremini kontrollida. Ainekursust toetavad erinevad arutelud, situatsioonimängud, rollimängud jt aktiivsed õppemeetodid.

 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Loengutes osalemine ja praktiliste iseseisvate tööde esitamine.

Taaskasutus

Õpetaja: Jelena Salumaa

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Kollaažid erinevatest materjalidest ja taaskasutatavatest materjalidest (tekstiil, paber, kunstmatejalid jms), bookart, paberplastika, papmašjee – skulpturaalsed vormid.

 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Loengutes osalemine ja praktiliste iseseisvate tööde esitamine.

Lisateave: Sobib ka „Taaskasutus“ kohustusliku kursuse läbinutele.

Teater ja ühiskond

Õpetaja: Rita Arik

Klassidele: 10, 11, 12

Teemad

Arendada õpilase silmaringi, väärtustada teatrit kui eesti kultuuri osa ning toetada õpilase valmistumist eesti keele riigieksamiks. Kursuse jooksul käsitletakse Eesti ühiskonnas olulisi teemasid ja tutvutakse nende käsitlemisvõimalustega teatris.
 

Hindamine: mitteeristav (arvestatud)

Kursuse arvestus: Kursus loetakse arvestatuks, kui õpilane on külastanud viit teatrietendust ning analüüsinud neid (suuliselt, kirjalikult, individuaalselt, rühmas).

Lisateave: Suurem osa õppetööst tugineb Vanemuise teatri etendustele. Teatripiletid ostab õpilane ise.