fbpx

Tugiteenused

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja tugiteenuste korraldus

Kui õpilasel ilmneb vajadus saada tõhustatud või erituge, korraldab kool õpilase pedagoogilis-psühholoogilise hindamise, mida juhendab HEVko ning millest teavitab lapsevanemat klassijuhataja. Vajaduse korral kooli tugimeeskond teeb koostööd teiste valdkondade spetsialistidega ja soovitab vanemale lisauuringuid.

Kooliväline nõustamismeeskond määrab õpilasele kas tõhustatud toe või eritoe ning nende soovitustest lähtub kool õpilasele tavaklassis või erirühmas või väikeklassis õppe korraldamisel ja individuaalse õppekava koostamisel.

Andekuse kui erivajaduse määrab samuti kooliväline nõustamismeeskond. Koolil on võimalik pakkuda andekate õpilaste arengu toetamiseks individuaalse õppekava alusel järgmisi tugiteenuseid:

  • individuaalsed õpiülesanded ja uurimistegevused;
  • konsultatsioon ja suunamine olümpiaadidele, õpilasvõistlustele;
  • osalemine projektides ja teaduskooli töös;
  • õpe e-keskkondades;
  • osalemine huviringides.

Õpilasele rakendatud üldtoe, tõhustatud toe ja eritoe tugimeetmete rakendamise tõhusust hinnatakse kooli tugimeeskonna ja õpilasega tegelevate õpetajate poolt vähemalt kord poolaastas ning tulemused fikseeritakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil.