fbpx

MTÜ Otepää Kooli Vilistlaskogu

Otepää Kooli Vilistlaskogu põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing ametlik nimi on Otepää kooli vilistlaskogu (edaspidi Ühing).

1.2. Ühingu juhatuse asukohaks on Otepää, Eesti Vabariik.

1.3. Ühing on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon. Ühingu eesmärgiks on sidemete tihendamine Otepää Gümnaasiumi (edaspidi Kool) ja Kooli vilistlaste vahel. Eesmärgi saavutamiseks on Ühingu põhiülesanneteks ja tegevussuundadeks Kooli abistamine, Kooli traditsioonide jätkamine, Kooli parimate stimuleerimine, koolielu arendamine, ürituste korraldamine ning projektide koostamine.

1.4. Ühing on iseseisev juriidiline isik. Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast. Ühingul on eraldatud vara, iseseisev bilanss, oma pangaarve ja oma nimega pitsat. Oma kohustuste eest vastutab Ühing kogu oma varaga. Ühing ei vastuta Ühingu liikmete kohustuste eest.

II ÜHISTU LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

2.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmiseks esitab isik Ühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Ühingu põhikirja, ning tasub Ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.

2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus või põhikirja punktis 2.6 toodud juhul üldkoosolek.

2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse Juhatus võtab liikme Ühingust väljaastumise teadmiseks ning kustutab Ühingust väljaastunu Ühingu liikmete nimekirjast.

2.4. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui Ühingu liige:

1) ei ole kaks majandusaastat järjest tasunud Ühingu liikmemaksu või muid Ühingu üldkoosoleku otsusega kinnitatud ühe- või mitmekordseid makseid;

2) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul või Ühingu poolt korraldatud üritusel;

3) kahjustab Ühingut olulisel määral.

2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

2.6. Liikme väljaarvamise otsus jõustub 7 päeva peale otsuse langetamist, juhul kui väljaarvatav liige ei nõua enne otsuse jõustumist kirjaliku avaldusega väljaarvamise küsimuse otsustamist järgneval Ühingu üldkoosolekul. Edasikaebuse esitamisel ei kustutata väljaarvatavat liiget Ühingu liikmete nimekirjast. Ühingu üldkoosolek võib väljaarvamise otsuse väljaarvatava liikme kirjaliku avalduse alusel kehtetuks lugeda.

2.7. Kui Ühingu liikme liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab väljaastunud või väljaarvatud liige põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.

III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:

1) hääleõigusega osa võtta Ühingu üldkoosolekutest isiklikult või esindaja kaudu. Esindajal peab olema kirjalik volitus (volikiri);

2) valida ja olla valitud Ühingu juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks;

3) saada teavet Ühingu juhatuse ja revisjonikomisjoni tegevuse ja otsuste kohta;

4) esitada juhatusele kirjalikke avaldusi, kaebusi ja järelepärimisi seoses Ühingu tegevusega.

3.2. Ühingu liige on kohustatud:

a) täitma käesoleva põhikirja, Ühingu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning ettekirjutusi;

b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks Ühingu liikmemaksu;

c) teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist.

IV. Üldkoosolek

4.1. Ühingu üldkoosolek on Ühingu kõrgeim juhtorgan.

4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub:

1) Ühingu põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;

2) Ühingu eesmärgi muutmine;

3) Ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;

4) Ühingu juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine, juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete volituste ennetähtaegne lõpetamine;

5) Ühingu sisseastumismaksu ja liikmemaksu ning nende tasumise tähtaja kindlaksmääramine;

6) Ühingu majandustegevuse aastaaruande ning revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;

7) Ühingu juhatuse otsuste ja ettekirjutuste muutmine ja/või tühistamine;

8) Ühingu juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;

9) Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

10) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Ühingu üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Ühistu juhatus kutsub korralise koosoleku kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku 7 päeva jooksul alates vastava kirjaliku avalduse saabumisest, kui seda on nõudnud 1/10 Ühingu liikmetest, juhatuse või revisjonikomisjoni liige (liikmed).

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab Ühingu juhatus igale Ühingu liikmele vähemalt 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest. Kui Üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, tuleb koosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt kolme nädala jooksul. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks Ühingu liiget.

4.6. Üldkoosolekul on igal Ühingu liikmel üks hääl. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest ja Ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

4.7. Ühingu põhikirja muutmine, uue põhikirja vastuvõtmine, Ühingu reorganiseerimine, jagunemine, ühinemine ja lõpetamine otsustatakse üldkoosolekul kohalolevate liikmete 2/3 häälteenamusega. Eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete nõusolek.

4.8. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4.9. Üldkoosoleku otsusega võrdsustatakse liikmete poolt kirjaliku hääletamise teel kõigi Ühingu liikmete nõusolekul langetatud otsus. Üldkoosoleku otsuse võib teha kirjaliku hääletamise teel juhatuse, juhatuse või revisjonikomisjoni liikmete (liikme) või vähemalt 1/10 Ühingu liikmete ühisel algatusel.

4.10. Üldkoosoleku otsused jõustuvad nende vastuvõtmisest üldkoosolekul või juhatuse otsuse tegemisest häälte lugemise kohta, kui otsus tehakse kirjaliku hääletamise teel, välja arvatud kui konkreetses otsuses on sätestatud teine jõustumise tähtpäev. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

V. Juhatus

5.1. Ühingu tegevuse juhtorgan üldkoosolekute vahelisel ajal on juhatus, milles on 3 või enam paarituarv liiget. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2 aastaks.

5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:

1) Ühingu üldkoosoleku otsuste täideviimine;

2) Ühingu majandamise jooksvate küsimuste otsustamine;

3) Ühingu esindamine kõigis õigustoimingutes;

4) Ühingu liikmete nimekirja pidamine;

5) majandustegevuse aastakava ja majandustegevuse aastaaruande koostamine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;

6) muude seaduste ja käesoleva põhikirjaga pandud küsimuste otsustamine.

5.3. Juhatuse liikmed vastutavad nende pädevuses olevate kohustuste täitmatajätmise või mittekohase täitmise eest seaduses sätestatud korras.

5.4. Tehingute, mille suurus ületab 50 000 krooni, tegemiseks on vaja üldkoosoleku eelnevat nõusolekut.

5.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatuse otsus võetakse vastu juhatuse liikmete arvu häälteenamusega. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekust osa võtnud juhatuse liikmed.

5.6. Juhatuse otsuse või ettekirjutusega võrdsustatakse juhatuse poolt kirjaliku hääletamise teel, häälteenamusega juhatuse liikmete arvust, langetatud otsus või tehtud ettekirjutus, mille tegemist on taotlenud juhatuse või revisjonikomisjoni liige.

5.5. Juhatuse otsused ja ettekirjutused jõustuvad juhatuse protokolli või kirjaliku hääletamise teel tehtud otsuse või ettekirjutuse allakirjutamisest ning muutuvad Ühingu liikmetele kohustuslikuks alatest isiklikult teatavakstegemisest või avalikult teatavakstegemise päevale järgnevast päevast.

5.6. Konkreetsele Ühingu liikmele täitmiseks antud juhatuse otsus või ettekirjutus tehakse liikmele teatavaks tähitud posti teel. Otsus või ettekirjutus loetakse kättesaaduks alates postiasutusele edastamiseks andmisest.

5.7. Juhatuse poolt vastu võetud üldkohustuslikud otsused tehakse igale liikmele teatavaks posti teel edastatud juhatuse koosoleku protokolliga.

5.8. Juhatuse liikmed võivad olla Ühinguga lepingulistes suhetes, milleks peab volituse andma üldkoosolek.

VI. Revisjonikomisjon

6.1. Ühingu kontrollorgan on revisjonikomisjon, kes valitakse Ühingu liikmete hulgast üldkoosoleku poolt juhatuse volituste ajaks kolmeliikmelisena.

6.2. Revisjonikomisjoni liige ei või kuuluda juhatusse ning ta ei või Ühingus olla lepingulisel tööl.

6.3. Revisjonikomisjon esitab korralisele üldkoosolekule kinnitamiseks lõppenud majandusaasta revisjoniaruande.

6.4. Revisjonikomisjoni liikmel on õigus:

1) kontrollida ühistu varalist olukorda, arveldusarveid ja kontosid ning raamatupidamisdokumente;

2) nõuda juhatuselt suulisi ja kirjalikke selgitusi;

3) nõuda juhatuselt abi, mida ta vajab oma ülesannete täitmiseks;

4) viibida juhatuse koosolekutel ja olla informeeritud juhatuse otsustest ja ettekirjutustest;

5) kokku kutsuda erakorraline üldkoosolek või juhatuse erakorraline koosolek.

6.5. Revisjonikomisjon tuleb kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.

VI. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Ühingu likvideerimisel määratakse allesjäänud varale õigustatud isikud üldkoosoleku otsusega.

 

Otepää Kooli Vilistlaskogu asutamisleping

Riina Raja, Raivo Kalda, Lille Tali, Marge Kaiv, Tarmo Pilv, Tiina Orm, Aivo Meema, edaspidi “asutajad” sõlmisid alljärgneva lepingu:

 1. Käesoleva lepinguga asutavad asutajad mittetulundusühingu lepingus nimetatud tingimustel.
 2. Mittetulundusühingu nimi on Otepää Kooli Vilistlaskogu
 3. Mittetulundusühingu asukohaks on Otepää linn ja aadress on Koolitare 5 Otepää 67403 Eesti Vabariik.
 4. Mittetulundusühingu eesmärgiks sidemete tihendamine Otepää Gümnaasiumi ja kooli vilistlaste vahel.
 5. Asutajad kohustuvad maksma 01.novembriks 2002.a. mittetulundusühingu sisseastumismaksu 100 krooni selleks avatavale pangaarvele Hansapangas.
 6. Asutajad kinnitavad asutamislepingu sõlmimisega mittetulundusühingu põhikirja .
 7. Asutajad määravad mittetulundusühingu juhatuse liikmeteks:

Riina Raja, Raivo Kalda, Lille Tali, Marge Kaiv, Tarmo Pilv, Tiina Orm, Aivo Meema

Asutamisleping on sõlmitud 29.augustil 2002 a. Otepääl.

Tartu Maakohtu Registriosakond 02.september 2002.a. Kalevi 1 51010 TARTU

AVALDUS

Otepää Kooli Vilistlaskogu mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmiseks

Palume kanda mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse mittetulundusühing järgmiste andmetega:

 1. Mittetulundusühingu nimeks on Otepää Kooli Vilistlaskogu
 2. Mittetulundusühingu asukohaks on Otepää linn Eesti Vabariik ja aadress on Koolitare 5 Otepää 67403.
 3. Mittetulundusühingu põhikiri on kinnitatud 29.august 2002.a. toimunud asutamiskoosolekul asutamislepinguga.
 4. Mittetulundusühingu juhatuse liikmete andmed on järgmised:
  • Riina Raja
  • Raivo Kalda
  • Lille Tali
  • Marge Kaiv
  • Tarmo Pilv
  • Tiina Orm
  • Aivo Meema
 5. Igal juhatuse liikmel on mittetulundusühingu esindamise õigus.
 6. Mittetulundusühing on asutatud tähtajatult.
 7. Käesolevale avaldusele on lisatud
  • Otepää Kooli Vilistlaskogu asutamisleping;
  • Otepää Kooli Vilistlaskogu põhikiri;
  • Otepää Kooli Vilistlaskogu liikmete nimed, isikukoodid ja elukohad;
  • Otepää Kooli Vilistlaskogu sidevahendite numbrid;
  • Otepää Kooli Vilistlaskogu asutamiskoosoleku protokoll;

Otepääl
02.septembril 2002 a.

TARTU MAAKOHTU REGISTRIOSAKONNALE

Käesolevaga esitan Otepää Kooli Vilistlaskogu juhatuse liikmete andmed:

 • Riina Raja
 • Raivo Kalda
 • Lille Tali
 • Marge Kaiv
 • Tarmo Pilv
 • Tiina Orm
 • Aivo Meema

Otepääl
02.septembril 2002 a.

Otepää Kooli Vilistlaskogu juhatuse liige
Riina Raja

TARTU MAAKOHTU REGISTRIOSAKONNALE

Otepää Kooli Vilistlaskogu sidevahendite numbrid on järgmised:

telefon 506 7240

Otepääl
02.septembril 2002.a.

Otepää Kooli Vilistlaskogu juhatuse liige
Riina Raja