fbpx

Õppestipendium

Otepää Gümnaasiumi õppestipendiumi statuut

1. Üldsätted

1.1. Otepää Gümnaasiumi õppestipendium (edaspidi stipendium) on Otepää Vallavalitsuse toel loodud stipendium, mille eesmärgiks on motiveerida ning toetada väga heade ja heade õpitulemustega gümnaasiumiõpilasi.

1.2. Statuut sätestab stipendiumi taotlemise, määramise ja väljamaksmise.

2. Stipendiumi taotlemine 

2.1. Stipendiumi taotluse saavad esitada 10.- 12. klasside õpilased.

2.2. Stipendiumi saab taotleda õpilane, kelle kokkuvõtvate kursusehinnete keskmine on vähemalt 4,5 ning kelle käitumine on vähemalt hea.

2.3. Stipendiumi suuruseks on väga hea (kursusehinnete keskmine  4,8) õppeedukuse korral 70 eurot kuus, heade ja väga heade õppetulemuste (kursusehinnete keskmine 4,5- 4,79) korral 50 eurot kuus.

2.4. Stipendiumi saab 10.- 12. klassi õpilane taotleda 2 korda õppeaastas taotlusvormi (Lisa 1) alusel: 

  • 15. jaanuar (kursusehinnete põhjal perioodil 1. september- 31. detsember)
  • 10. juuni (kursusehinnete põhjal perioodil 1. jaanuar- 7. juuni)

2.5. Taotlus esitatakse allkirjastatult paberkandjal kooli kantseleisse või saadetakse digiallkirjastatult kooli üldmeilile: kool@nuustaku.edu.ee.

3. Stipendiumi määramine ja väljamaksmine

3.1. Stipendiumi määramiseks moodustatakse viieliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse esindaja, hoolekogu esindaja, kooli direktor, kooli õpetajate esindaja ja kooli õpilaste esindaja.

3.2. Komisjonil on õigus kehtestada täpsemad hindamiskriteeriumid.

3.3. Komisjon koguneb otsuste tegemiseks hiljemalt 18.01. ja 15.06.

3.4. Kooli juhtkond kontrollib taotleja õigust stipendiumile keskmiste hinnete alusel ning edastab statuudile vastavad taotlused komisjonile.

3.5. Kui stipendiumi soovijaid on rohkem kui stipendiumifondis vahendeid, moodustatakse taotluste põhjal pingerida, mis arvestab õpilase keskmist hinnet, kooli esindamist õpilasvõistlustel ja õpilase käitumist. 

3.6. Kooli direktor kinnitab komisjoni määratud stipendiumi saajad ja avalikustab nende nimed kooli kodulehel.

 3.7. Stipendiumid makstakse ühekordse maksena välja hiljemalt 20.01 nelja kuu stipendiumi määra ulatuses  ja hiljemalt 21.06. viie kuu stipendiumi määra ulatuses.

 3.8. Komisjoni otsust on stipendiumi taotlejal õigus vaidlustada 5 tööpäeva jooksul.