fbpx

Traditsioonid

Koolil on enam kui 300-aastane ajalugu. Otepää Gümnaasium oli esimene eestikeelne maagümnaasium Eestis. Peame tähtsaks head väljendusoskust ja kirjakeele korrektset valdamist, väärtustame gümnaasiumiharidust maapiirkonnas ning oleme osalised eesti kultuuriruumi loomisel. Tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva, emakeelepäeva, Eesti lipu päeva ning meediaringi abil kajastatakse kultuuriloolisi sündmusi. Võtame osa laulupidudest, tantsupidudest, võistlustest ja konkurssidest ning rahvatantsu ja koorilaulu huviringide tegevus tipneb oma kooli tantsu- ja laulupeoga.

Otepää Gümnaasium kui kool Eesti talvepealinnas soodustab õues sportimist ja talisporti ning tulenevalt Otepää mitmekesisest maastikust on õpe seotud kohaliku loodusega. Õppetöös keskendume Otepäält pärit tuntud sportlastele, kirjanikele, näitlejatele ja lauljatele jne. Kohaliku hariduselu minevik ja tänapäev ning kooli uurimisalane tegevus on eksponeeritud kooli muuseumis. Oma kooli tunnet suurendavad kooli sünnipäev, Otikeste pidu, Otude ristimine, jõulupidu, kevadpidu ja lõpupeod.

Ainepäevad ja õppekäigud

Õpilase arengu toetamiseks, mitmekesiste õppimisvõimaluste ja õpikogemuste pakkumiseks ning erinevate õppeainete ja läbivate teemade lõimimiseks korraldatakse koolis ainepäevi või –nädalaid ja õppekäike, projektipäevi ja viiakse läbi projekte.

Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid

Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid (edaspidi: projektid) arendavad õpilases oskust töötada iseseisvalt ja meeskonnas, oskust eesmärke seada ja tulemusi analüüsida, oskust loovalt mõelda ja omandatud teadmisi uutes olukordades kasutada. Projektide üldsuunad kavandatakse õppeaasta algul. Projekte kavandatakse ka õppeaasta jooksul lisanduva teabe alusel (rahvusvahelised, üleriigilised ja maakonna projektikonkursid, toetusfondide tähtajad). Projektiks loetakse reeglina ajaliselt piiritletud sihipärast tegevust õpilaste ja kooli kui terviku heaks, mis toetab Otepää Gümnaasiumi edukat tööd ja arengut ning on kooskõlas kooli õppekava eesmärkidega. Projekte kavandavad kooli töötajad koostöös kooli juhtkonnaga.

E-õppe päevad

Kool korraldab õppeaastas kaks e-õppe päeva, ühe I poolaastal ja teise II poolaastal. Tunnid toimuvad tunniplaanijärgselt ja veebipõhiselt ning õpilased kasutavad õppimiseks eesmärgipäraselt kaasaaegseid võimalusi ja tehnoloogiat. Õpetajad valmistavad eelnevalt ette e-ülesanded, mida õpilased sel päeval kodus iseseisvalt veebis lahendavad ja seejärel õpetajale edastavad. E-õppe päeva eesmärgiks on arendada digipädevust ja suutlikkust iseseisvalt töötada digitaalsete õppematerjalidega. E-õppe päevade tähtajad kinnitatakse üldtööplaanis.

Projektipäevad

Kool korraldab õppeaastas kuni neli projektipäeva, mille tähtajad kinnitatakse üldtööplaanis. Projektipäevade üldeesmärk on toetada õppekava eesmärkide ja tulemuste saavutamist ning mitmekesistada õppimise võimalusi. Projektipäevad kavandatakse õpetajate koostöös:

  1. kooliüleste teemapäevadena;
  2. õppetegevust ja meelelahutust sisaldava klassi õppepäevana;
  3. klassiüleste grupitegevustena.