fbpx

Pikapäevarühm

Pikapäevarühmade töökorraldus

Koolis töötavad pikapäevarühmad, mis moodustatakse iga õppeaasta esimese nädala jooksul vanemate avalduste alusel direktori käskkirjaga.

Pikapäevarühmas pakub kool kooskõlas tervisekaitsenõuetega õpilastele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmi sel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühma tööd korraldab pikapäevarühma õpetaja koostöös õppejuhiga. Pikapäevarühma käsutuses on eraldi kontakttelefon.

Pikapäevarühma õpetaja on pedagoogiline töötaja, kes:

  • suunab õpilasi koduste ülesannete täitmisel;
  • arendab õpilaste koostöövõimet;
  • kujundab õpilaste omavahelist läbisaamist ja käitumiskultuuri;
  • õpetab õpilasi aega planeerima;
  • suunab ja jälgib pikapäevarühma õpilaste huvitegevust;
  • teeb koostööd õpilaste vanemate ja klassijuhatajatega pikapäevarühma eesmärkide saavutamiseks ja õpilase arengu toetamiseks.

Pikapäevarühm toimub koolipäevadel kell 12.15 – 16.00, sh kell 13.50 – 14.30 pikapäevarühma eine.