fbpx

Õpilastööd

Õpilastööde tähtajad

Õpilastööde kaitsmine I periood

 • Õpilastööde esitamine juhendaja e-posti aadressile– 01. november 2023 kell 16.00
 • Õpilastööde esitamine paberkandjal kooli kantseleisse ja pdf failis õppejuhile (Ülvi Kann) meilitsi ylvi.kann@nuustaku.edu.ee– 04. november 2023 kell 16.00
 • Juhendaja arvamuse esitamine – 08. november 2023 kell 15.00
 • Retsensiooni esitamine – 21. november 2023 kell 12.00
 • Õpilastööde kaitsmine – 1. detsember 2023 kell 14.00

Õpilastööde kaitsmine II periood

 • Õpilastööde esitamine juhendaja e-posti aadressile– 03. mai 2024 kell 16.00
 • Õpilastööde esitamine põhikoolis ja gümnaasiumis paberkandjal kooli kantseleisse ning gümnaasiumis pdf- ja wordi failis õppejuhile (Ülvi Kann) meilitsi ylvi.kann@nuustaku.edu.ee– 08. mai 2024 kell 16.00
 • Juhendaja arvamuse esitamine – 13.mai 2024 kell 15.00
 • Retsensiooni esitamine õppejuhile pdf- failis meilitsi ylvi.kann@nuustaku.edu.ee– 22. mai 2024 kell 12.00
 • Õpilastööde kaitsmine põhikooli – 7. juuni 2024 kell 9.00
 • Õpilastööde kaitsmine gümnaasium – 29.mai 2024 kell 9.00

Allikas: Üldtööplaan PDF

Loovtöö III kooliastmes

Loovtöö sooritatakse III kooliastmes, üldjuhul 8. klassis. Õpilane teeb loovtöö individuaalselt või kollektiivselt (grupis 2-3 õpilast).

Loovtöö teema valib õpilane lähtudes enda huvidest ja võimetest ning kooli võimalustest.

Õpilane valib endale loovtöö juhendaja. Kui õpilane ei suuda iseseisvalt juhendajat leida, määrab selle kooli direktor, olles eelnevalt läbi rääkinud õpetajaga. Loovtööl võib olla üks või mitu juhendajat, töö põhijuhendaja peab olema Otepää Gümnaasiumi töötaja. Kõik kooli õpetajad on üldjuhul loovtöö juhendajateks või kaasjuhendajateks.

Juhendaja roll on suunav ning ühel juhendajal võib olla kooli III ja IV kooliastmes juhendada kuni 3 tööd.

Loovtöö koostatakse ja vormistatakse vastavalt kehtivale Otepää Gümnaasiumi õpilastööde juhendi nõuetele. Juhendile vastava ning juhendaja poolt allkirjastatud paberkandjal loovtöö kavandi esitab õpilane 30. septembriks õppejuhile. Vajadusel annab kaitsmiskomisjon õpilasele soovitusi muudatusteks või täiendusteks. Direktor kinnitab õppejuhi esildise alusel loovtööde teemad ja juhendajad.

Tööde esitamise tähtaeg ning kaitsmiskuupäev kinnitatakse kooli üldtööplaanis ning tähtajad teeb õpilastele teatavaks klassijuhataja. Määratud tähtajal esitab õpilane paberkandjal loovtöö kantseleisse ning saadab digitaalselt õppejuhi e-posti aadressile.

Loovtööd hinnatakse mitteeristavalt „arvestatud“ või „mittearvestatud“, soorituslävend on 50%. Loovtöö teema ja tulemus kantakse klassitunnistusele ning teema põhikooli lõputunnistusele.

Loovtöö loetakse sooritatuks, kui õpilane on III kooliastmes osalenud rahvusvahelisel või üleriigilisel või maakondlikul uurimistööde konkursil või Junior Achievement all registreeritud ja lõpetatud minifirma programmis. Taotluse õppejuhile loovtöö sooritatuks lugemiseks teeb õpilast/õpilasi juhendanud õpetaja. Töö sooritatuks lugemise otsuse teeb hindamis- ja kaitsmiskomisjon.

Loovtöö liigid ja ülesehitus, juhendamine, koostamise ja hindamise korraldus ning HEV õpilastele rakendatavad erisused loovtöö koostamisel ja hindamisel on täpsemalt kirjeldatud Otepää Gümnaasiumi õpilastööde juhendi peatükis „III kooliastme loovtöö juhend“. PDF

Õpilasuurimus või praktiline töö IV kooliastmes

Õpilasuurimus või praktiline töö sooritatakse IV kooliastmes, üldjuhul 11. klassis. Töö kuulub õpilase minimaalse kohustusliku õppekoormuse hulka, mille maht arvestatakse Otepää Gümnaasiumis ühe valikkursusena ehk 35 õppetunnina. Õpilasuurimuse või praktilise töö tegemise toetamiseks õpivad õpilased ainekursust „Uurimistöö alused ja arvuti kasutamine uurimistöös“.

Õpilased esitavad 30. septembriks paberkandjal õppejuhile oma õpilasuurimuse või praktilise töö kavandi, mille on allkirjastanud töö juhendaja. Kooli hindamis- ja kaitsmiskomisjon, arvestades juhendaja soovitusi või olles eelnevalt läbi rääkinud õpetajaga, määrab tööde retsensendid. Direktor kinnitab õppejuhi esildise alusel teemad, juhendajad ja retsensendid.

Tööde esitamise tähtaeg ja kaitsmiskuupäev kinnitatakse kooli üldtööplaanis ning tähtajad teeb õpilastele teatavaks klassijuhataja. Õpilasuurimus või praktiline töö esitatakse määratud tähtajaks paberkandjal ja digitaalselt. Paberkandjal töö esitab õpilane kantseleisse, digitaalse versiooni tööst saadab õpilane õppejuhi e-posti aadressile. Õppejuht edastab töö retsensendile.

Õpilasuurimus ja praktilise töö kirjalik osa koostatakse ja vormistatakse vastavalt kehtivale Otepää Gümnaasiumi õpilastööde juhendile.

Õpilasuurimuse ja praktilise töö hindamiseks koostatakse retsensioon ja viiakse läbi kaitsmine. Kaitsmisele jõuab töö, mis on esitatud tähtajaks ning mille juhendaja ja kaitsmiskomisjon on kaitsmisele lubanud.

Õpilasuurimust ja praktilist tööd hinnatakse numbriliselt viiepallisüsteemis. Hindega „1“ hinnatakse plagiaati. Esitatud töid hinnatakse hindamiskriteeriumite alusel hindega „2“ – „5“. Otepää Gümnaasiumis lähtutakse järgmisest protsendiskaalast:

 • hinne „2“ 1- 49% maksimaalsest tulemusest;
 • hinne „3“ 50-74% maksimaalsest tulemusest;
 • hinne „4“ 75 – 89% maksimaalsest tulemusest;
 • hinne „5“ 90 – 99% maksimaalsest tulemusest või maksimaalne tulemus 100%.

Uurimistöö või praktilise töö hinne ja teema kantakse gümnaasiumi lõputunnistusele.

Uurimistöö ja praktiline töö loetakse sooritatuks, kui õpilane on IV kooliastmes osalenud rahvusvahelisel või üleriigilisel või maakondlikul õpilasuurimuste konkursil või Junior Achievement all registreeritud ja lõpetatud õpilasfirma programmis. Taotluse õppejuhile töö sooritatuks lugemiseks teeb õpilast juhendanud õpetaja. Töö sooritatuks lugemise otsuse teeb hindamis- ja kaitsmiskomisjon.

Õpilasuurimuse ja praktilise töö ülesehitus, juhendamine, retsenseerimine, koostamise ja hindamise korraldus on täpsemalt kirjeldatud Otepää Gümnaasiumi õpilastööde juhendi peatükis „Gümnaasiumi uurimistöö ja praktilise töö juhend“. PDF