fbpx

Põhiväärtused

Moto

Otepää Gümnaasium – võti tulevikku!

Põhiväärtused

MOTO: „OTEPÄÄ GÜMNAASIUM – VÕTI TULEVIKKU!“

VASTUTUS

ÕPIRÕÕM

TRADITSIOON

INNOVATSIOON

Alusväärtused ja tegevuspõhimõtted
Vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne õpikeskkond
 • inimväärikus
 • lugupidamine ja viisakus
 • sallivus, solidaarsus
 • ausus ja õiglus
 • aktiivsus ja eesmärgipärasus õppeprotsessis
 • vastutus oma otsuste, käitumise ja õpi/töötulemuste eest
 • tähtaegadest ja kokkulepetest kinnipidamine
 • oma teadmiste, oskuste ja võimete täielik rakendamine
 • õpitulemuste kvaliteet
 • õpihimu väärtustamine
 • võrdne kohtlemine ja individuaalsuse tunnustamine
 • vastastikune hoolimine, abistamine, innustamine ja positiivne tunnustamine
 • õigus vabalt väljendada oma tõekspidamisi, arvamusi, austades sealjuures seadust ja kultuurinorme ning teiste tõekspidamisi, arvamusi -mitmekülgne kogemine -õppetöö loomingulisus ja huvitavus
 • võimalused aktiivseks osavõtuks, koostööks, omaalgatuseks, uurimiseks ja katsetamiseks, probleemilahendusteks, sõltumatuks, kriitiliseks ja süvamõtlemiseks
 • üldoskuste arendamine
 • pingutust nõudvad ülesanded
 • lünkadeta õppimine ja õpetamine
 • tõhus kujundav hindamine
 • eesti keele ja kultuuri edendamine
 • säästev ja tervislik eluviis, loodus- ja keskkonnahoid
 • kooli traditsiooniliste ürituste säilitamine
 • traditsiooniline meelelaad, st reeglite ja käitumisnormide järgimine
 • tõhusate traditsiooniliste õpetamisvõtete jätkuv kasutamine
 • tööülesannete korrektne täitmine
 • edu/saavutuste tunnustamine
 • ettevõtlikkus
 • paindlikkus
 • heade ideede ja positiivsete muutuste ja uuenduste toetamine
 • teadussaavutuste ja uuenduste kasutus, teadmusloome soodustamine
 • kooli vaimsust kandvate kohandatud või uute tavade loomine
 • kogukondlik avatus ja vabakondlikud algatused, panus kogukonna heaks
Füüsiline õpikeskkond
 • puhtus, korrashoid
 • klassi/õpperuumid kergesti kohandatavad erinevate õppevormide tarvis
 • eakohane ning individuaalsele eripärale kohandatav õppevara
 • rühmaruumid
 • väikeklassid
 • esteetilised eakohased ruumid ja õueala
 • ruumide ja õueala vastavus tervisekaitse nõuetele, sh ruumide hea valgustus ja akustilised omadused
 • kasutatakse nüüdisaegseid IKT-l põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid
 • liikuma kutsuvad ja puhkust võimaldavad koridori/ vahetunni alad

VASTUTUS

Alusväärtused ja tegevuspõhimõtted
Vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne õpikeskkond
 • inimväärikus
 • lugupidamine ja viisakus
 • sallivus, solidaarsus
 • ausus ja õiglus
 • aktiivsus ja eesmärgipärasus õppeprotsessis
 • vastutus oma otsuste, käitumise ja õpi/töötulemuste eest
 • tähtaegadest ja kokkulepetest kinnipidamine
 • oma teadmiste, oskuste ja võimete täielik rakendamine
 • õpitulemuste kvaliteet
Füüsiline õpikeskkond
 • puhtus, korrashoid

ÕPIRÕÕM

Alusväärtused ja tegevuspõhimõtted
Vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne õpikeskkond
 • õpihimu väärtustamine
 • võrdne kohtlemine ja individuaalsuse tunnustamine
 • vastastikune hoolimine, abistamine, innustamine ja positiivne tunnustamine
 • õigus vabalt väljendada oma tõekspidamisi, arvamusi, austades sealjuures seadust ja kultuurinorme ning teiste tõekspidamisi, arvamusi -mitmekülgne kogemine -õppetöö loomingulisus ja huvitavus
 • võimalused aktiivseks osavõtuks, koostööks, omaalgatuseks, uurimiseks ja katsetamiseks, probleemilahendusteks, sõltumatuks, kriitiliseks ja süvamõtlemiseks
 • üldoskuste arendamine
 • pingutust nõudvad ülesanded
 • lünkadeta õppimine ja õpetamine
 • tõhus kujundav hindamine
Füüsiline õpikeskkond
 • klassi/õpperuumid kergesti kohandatavad erinevate õppevormide tarvis
 • eakohane ning individuaalsele eripärale kohandatav õppevara
 • rühmaruumid
 • väikeklassid

TRADITSIOON

Alusväärtused ja tegevuspõhimõtted
Vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne õpikeskkond
 • eesti keele ja kultuuri edendamine
 • säästev ja tervislik eluviis, loodus- ja keskkonnahoid
 • kooli traditsiooniliste ürituste säilitamine
 • traditsiooniline meelelaad, st reeglite ja käitumisnormide järgimine
 • tõhusate traditsiooniliste õpetamisvõtete jätkuv kasutamine
 • tööülesannete korrektne täitmine
 • edu/saavutuste tunnustamine
Füüsiline õpikeskkond
 • esteetilised eakohased ruumid ja õueala
 • ruumide ja õueala vastavus tervisekaitse nõuetele, sh ruumide hea valgustus ja akustilised omadused

INNOVATSIOON

Alusväärtused ja tegevuspõhimõtted
Vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne õpikeskkond
 • ettevõtlikkus
 • paindlikkus
 • heade ideede ja positiivsete muutuste ja uuenduste toetamine
 • teadussaavutuste ja uuenduste kasutus, teadmusloome soodustamine
 • kooli vaimsust kandvate kohandatud või uute tavade loomine
 • kogukondlik avatus ja vabakondlikud algatused, panus kogukonna heaks
Füüsiline õpikeskkond
 • kasutatakse nüüdisaegseid IKT-l põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid
 • liikuma kutsuvad ja puhkust võimaldavad koridori/ vahetunni alad

Visioon

Otepää Gümnaasiumi avatud ja turvaline õpikeskkond toetab koostöö- ja enesejuhtimisoskuste ning õppimist väärtustavate hoiakute kujunemist.

Avatud õpikeskkond on koostöine, tulemuslikku õppimist ja arengut soodustav keskkond. Õpikeskkond on füüsiliselt ja vaimselt turvaline ning tervislikke eluviise, säästvat arengut ja heaolu toetav keskkond.

Enesejuhtimine sisaldab oskust aega planeerida, ennast analüüsida, tunda oma tugevaid ja nõrku külgi, püstitada eesmärke, parandada enesehinnangut ja eneseregulatsiooni ning kujundada oma elu.

Missioon

Otepää Gümnaasium on kool ühiskonna teenistuses.

Otepää Gümnaasium täidab missiooni kooli gümnaasiumi ja põhikooli õppekava ellu viies.

Meie pedagoogiline vastutus seisneb nüüdisaegse õpikäsituse rakendumises. Tagame:

 • õppijast lähtuva õppe ja õppimist toetava hindamise;
 • teadliku väärtuskasvatuse;
 • pere ja kooli koostöö;
 • eesti kultuuriruumi ning oma kooli vaimsuse