fbpx

Vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi

Esimesse klassi võtab Otepää Gümnaasium vastu kõik õpilaskandidaadid, kelle jaoks Otepää Gümnaasium on elukohajärgne kool.  Otepää Gümnaasium võtab esimesse klassi vastu ka õpilaskandidaadid, kelle jaoks Otepää Gümnaasium ei ole elukohajärgne kool juhul, kui pärast avalduste esitamise tähtaega on esimesse klassi veel vabu õppekohti. 

Tähtaeg esimesse klassi vastuvõtmise avalduse esitamiseks on igal aastal hiljemalt 2. juuli.

Vaba õppekoht tekib juhul, kui kõik õpilaskandidaadid, kelle jaoks Otepää Gümnaasium on määratud elukohajärgseks kooliks, on klassidesse jaotatud, ning avatavates klassikomplektides on seadusega sätestatud klassi täitumuse piirnormist lähtuvalt veel vabu õppekohti. 

Õpilase vastuvõtmisest ja kooli alustamisega seonduvast teavitab Otepää Gümnaasium õpilaskandidaadi seaduslikku esindajat kirjalikult vastuvõtmise avaldusel märgitud kontaktide kaudu.

Õpilaskandidaatide seaduslikud esindajad on kohustatud esitama Otepää Gümnaasiumile oma kehtivad kontaktandmed. 

Õppeaasta keskel on esimesse klassi võimalik kandideerida vabade õppekohtade olemasolul üldises korras.

Vastuvõtt 10. klassi

Otepää Gümnaasiumi 10. klassi on oodatud õpilased, kes on omandanud põhihariduse ja kelle põhikooli lõputunnistusel on vähemalt rahuldavad aastahinded. Sisseastumiskatseid Otepää Gümnaasiumis ei ole. Kool võib arvestada lõpueksamite tulemusi.

Kümnendasse klassi sisseastumise avaldused esitada hiljemalt 2. juuliks 2024 kooli kantseleisse või edastada digitaalselt allkirjastatult aadressil: kool@nuustaku.edu.ee.

Avaldusega koos palume esitada lõputunnistus koos hinnetelehega, isikut tõendav dokument, nõusolek isikuandmete töötlemiseks PDFDOCX , valdkonnamoodulite ja valikainete valikuleht ning dokumendifoto (foto suurus 30 x 40 mm, tuua kooli kantseleisse). Kool aktsepteerib dokumentide digitaalseid koopiaid.

Avalduse blanketid asuvad siin: PDFDOCX

Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus korraldada augustis täiendav vastuvõtt.

 

Õppimisvõimalused:

Üldkeskhariduse saamiseks tuleb Otepää Gümnaasiumi õpilasel läbida vähemalt 96 kursust. Meie koolis toimub moodulõpe, mille raames jagunevad kursused järgnevalt:

  • üldmooduli kursused – kohustuslikud riiklikud ja kooli õppeainete kursused
  • suunamoodilite kursused – kool pakub valiku kahes valdkonnas:
    • Majandus ja ettevõtlikkus
    • Keskkond ja tervis
  • valikkursuste moodul

Vastuvõtt kooli

Vastuvõtt põhikooli klassidesse

Põhikooli klassidesse võtab Otepää Gümnaasium vastu kõik koolikohustuslikud õpilased, kelle jaoks Otepää Gümnaasium on elukohajärgne kool. Vabade kohtade puhul võtab Otepää Gümnaasium vastu ka need koolikohustuslikud õpilased, kelle jaoks Otepää Gümnaasium ei ole elukohajärgne kool. Põhikooli klassidesse on võimalik vastuvõtmise avaldusi esitada aastaringselt üldises korras.

Vastuvõtt 11. ja 12. klassidesse

Vastuvõtmisel 11. ja 12. klassidesse on vastuvõtmise eelduseks võimekus läbida gümnaasiumi riikliku õppekava kohustuslikud ained. Individuaalse vestluse käigus hinnatakse õpilase varasemate gümnaasiumiõpingute läbimist ning kas õppijal on võimalik saavutada gümnaasiumi minimaalne õppemaht 96 kursust. Õpilase vastuvõtmisel võtab õpilane kohustuse läbida talle kohalduv õppekava.