fbpx

Tunnijaotus

Tunnijaotus põhikoolis

  I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
KOOLIASTMED I II III
eesti keel 3 3 3 3 3+1 3 2 2 2+0,5
lugemine 3 4 3 2
kirjandus 2 2 2 2 2
A-võõrkeel 3 3 3 3 3 3 3
B-võõrkeel 3 3 3 3
matemaatika 3 3+1 4 4+1 4+1 5 5 4 4+0,5
loodusõpetus 1+1 1+1 1+1 2 2+1 3 2
geograafia 1 2 2
bioloogia 1 2 2
keemia 2 2
füüsika 2 2
ajalugu 1+1 2 2 2 2
inimeseõpetus   1 1 1 1 1 1
ühiskonnaõpetus 1 2
muusika 2 2 2 2 1 1 1 1 1
kunst 2 1 2 1 1 1 1 1 1
tööõpetus 1 2 1
käsitöö, tehnoloogiaõpetus 2 1+1 2 3 2
kehaline kasvatus 2+1 3 3 3 3 2 2 2 2
informaatika       1 0,5 0,5 0,5
klassijuhatamine 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1
KOKKU 20 23 25 25 28 30 30 32 32

 

Valikained ja võõrkeeled

Koolis õpitakse A-võõrkeelena inglise keelt, A-võõrkeele õpe algab 3. klassis. B-võõrkeelena õpitakse vene või saksa keelt, B-võõrkeele õpe algab 6. klassis. B-võõrkeele valib õppekavasse kool, arvestades kooli võimalusi ja õpilaste ning vanemate soove.

 Koolile riikliku õppekavaga antud vaba tunniressursi (tunnijaotusplaanis märgitud rohelisega) on kasutatud järgmiselt:

  • 1. klassis kehalise kasvatuse (1 nädalatund), inimeseõpetuse (1 nädalatund) ja informaatika (1 nädalatund) õpetamiseks;
  • 2. klassis matemaatika (1 nädalatund), informaatika (1 nädalatund) ja loovuse (1 nädalatund) õpetamiseks;
  • 3. klassis eesti keele (1 nädalatund) ja informaatika (1 nädalatund) õpetamiseks;
  • 4. klassis matemaatika (1 nädalatund) ja informaatika (1 nädalatund) õpetamiseks ning liiklusõpetuse tunni läbiviimiseks;
  • 5. klassis eesti keele (1 nädalatund), matemaatika (1 nädalatund), ajaloo (1 nädalatund), muusika (1 nädalatund) õpetamiseks ja (1 nädalatund) klassijuhatajatunni läbiviimiseks;
  • 6. klassis käsitöö/tehnoloogiaõpetuse (1 nädalatund) ja informaatika (0,5 nädalatundi) õpetamiseks ja (0,5 nädalatundi) klassijuhatajatunni läbiviimiseks;
  • 7. klassis informaatika (0,5 nädalatundi) õpetamiseks ja (0,5 nädalatundi) klassijuhatajatunni läbiviimiseks;
  • 8. klassis informaatika (0,5 nädalatundi) õpetamiseks ja (0,5 nädalatundi) klassijuhatajatunni läbiviimiseks;
  • 9. klassis eesti keele (0,5 nädalatundi) ja matemaatika (0,5 nädalatundi) õpetamiseks ja (1 nädalatund) klassijuhatajatunni läbiviimiseks.