fbpx

Üldained

Üldmoodulid

Üldmoodul sisaldab kursuseid, mis on riikliku õppekava järgi kohustuslikud ainekursused ning kooli poolt valitud kohustuslikud ja riikliku õppekava üldpädevuste kujunemist toetavad kursused.

Üldmooduli kursused on kõikidele õpilastele kohustuslikud ning nende õpitulemusi hinnatakse viiepallisüsteemi hindeskaalal, välja arvatud kursus „Koolikultuur ja õppimine“, mille õpitulemusi hinnatakse mitteeristavalt hinnanguga arvestatud/ mittearvestatud.

Õppeainete kursused RÕK kool 10.kl 11.kl 12.kl kokku
ÜLDKURSUSED
kõne ja väitlus 1 1 1
uurimistöö alused 1 1 1
koolikultuur ja õppimine 1 1 1
filosoofia 1 1 1
inimeseõpetus (perekonnaõpetus) 1 1 1
ühiskond 2 2 2
kehaline 5 2 2 1 5
HUMANITAARIA JA KUNSTID
eesti keel 6 +1 2 2 3 7
kirjandus 5 +1 2 2 2 6
inglise k B2 5 +3 3 2 3 8
saksa/vene B1 5 +1 3 3 6
ajalugu 6 2 2 2 6
kunst 2 1 1 2
muusika 3 1 1 1 3
MATEMAATIKA JA LOODUSTEADUSED
lai matemaatika 14 +2 5 5 6 16
geograafia 3 3 3
bioloogia 4 2 2 4
keemia 3 1 2 3
füüsika 5 2 2 1 5
KOKKU üldmooduli kursusi 69 29 28 24 81

 

Riikliku õppekava ainekursuste nimistu

Õppeaine Kursused

eesti keel ja

kirjandus

 

10.klass „Keel ja ühiskond“,  „Praktiline eesti keel I“;  Tekstide tõlgendamine“, „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“
11.klass  „Teksti keel ja stiil“,  „Praktiline eesti keel II“; „Kirjanduse põhiliigid ja žanrid“, „Kirjandus antiigist 19. sajandini“
12.klass  „Meedia ja mõjutamine“,, „Praktiline eesti keel III“; „Eesti keele riigieksami kursus“, „20. sajandi kirjandus“,  „Uuem kirjandus“
inglise keel 10.klass inglise keel I, II ja III
11.klass inglise keel IV, V
12.klass inglise keel VI, VII, VIII
vene keel või saksa keel 10.klass vene keel/saksa keel I, II ja III
11.klass vene keel/saksa keel IV, V ja VI
ajalugu 10.klass  „ „Eesti ajalugu I“, „Eesti ajalugu II“
11.klass “ Üldajalugu“, „Lähiajalugu I“
12.klass  „Lähiajalugu II ja III“
kunst 10.klass  „Kunst ja kunstiajalugu“
11.klass „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil“
muusika 10.klass  „Uusaegse helikeele kujunemine“
11.klass „Rahvuslikkus muusikas“
12.klass „20. ja 21. sajandi muusika“
matemaatika 10.klass

„Avaldised ja arvuhulgad“, „Võrrandid ja

võrrandisüsteemid “,  „Võrratused. Trigonomeetria I“, „Trigonomeetria II“,  „Vektor tasandil. Joone võrrand“

11.klass

 „Tõenäosus, statistika“, „Funktsioonid . Arvjadad“,

„Eksponent- ja logaritmfunktsioonid“, „Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis“, „Tuletise rakendused“

12.klass

„Integraal. Planimeetria“, „Sirge ja tasand ruumis“,

„Stereomeetria“,

„Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine“

(2 kursust) „Matemaatikaülesannete lahendamine “

geograafia 10.klass „Maa kui süsteem“, „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“, „Rahvastik ja majandus“
bioloogia 11.klass  „Rakud“, „Organismid“
12.klass „Pärilikkus“, „Evolutsioon ja ökoloogia“
keemia 10.klass  „Keemia alused“
11.klass „Anorgaanilised ained“, „Orgaanilised ained“
füüsika 10.klass

 „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“,

„Mehaanika“

11.klass  „Elektromagnetism“, „Energia“
12.klass  „Mikro- ja megamaailma füüsika“
ühiskonnaõpetus 12.klass  „Ühiskonna areng ja demokraatia“, „Majandus ja maailmapoliitika
inimeseõpetus 11.klass „Perekonnaõpetus“