fbpx

Õppesuunad

Valdkonnamoodulid

Valdkonnamooduli kursused on komplekteeritud kooli poolt eesmärgiga pakkuda õppijale süvendatud valdkondlikku õpet, lähtudes riikliku õppekava, Eesti haridusstrateegia ning kogukondlikest ootustest. Valdkonnamooduli kursuse õpitulemusi hinnatakse viiepallisüsteemi hindeskaalal. Iga valdkonna moodul koosneb kokku 7 kursusest. Valdkonnamooduli kursused on kohustuslikud kõikidele mooduli valinud õpilastele. Otepää Gümnaasium pakub õpet neljas valdkonnas:

Majandus ja ühiskond – Mooduli eesmärk on teooria ja kontekstide tundmaõppimise ning simulatsioonide kaudu kujundada õpilastes globaliseeruva maailma protsesside ning ühiskonna arengu ja toimimise mõistmine. Õppes keskendutakse analüüsile ja kaasuspõhisele õppele, võrdselt väärtustatakse nii detailide tundmist kui üldistamise ja järelduste tegemise oskust. Mooduli ainekursused toetavad meeskonnatööoskuste kujunemist ja sotsiaalainete õpet, valmistavad ette teadlikke, ettevõtlikku hoiakut omavaid ühiskonnaliikmeid, kes oskavad maailma mõtestada ning teha eetilisi ja kaalutud otsustusi.

Loodus ja tervis – Mooduli õppeained võimaldavad põhjalikult tundma õppida meid ümbritsevat looduskeskkonda alates selle väiksematest osadest kuni suurema maailmapildini ning omandada eluks olulised tervisekäitumise alused. Eesmärk on praktiliste tööde ja õppekäikude kaudu kujundada vastutustundlikku ja hoolivat suhtumist elukeskkonda ning väärtustada tervislikku ja säästvat eluviisi. Saadakse teada, kuidas uurida maailma enda ümber ja proovitakse ka ise midagi ära teha selle heaks, et ühine elukeskkond saaks parem.

Kultuur ja kunstid – Mooduli eesmärk on väärtustada maailma kultuurilist mitmekesisust, kujundada õpilaste esteetilist taju ja teadvust ning suurendada arusaamist, kuidas kunstikultuur avaldub kunstis, igapäevaelus ja materiaalses tootmises. Mooduli läbija saab võimaluse kogeda ja realiseerida ennast loomeprotsessi kaudu. Loovusainetega tegelemine arendab keskendumisvõimet, kombineerimiskunsti, ilumeelt, leiutajavaistu, stiilitunnetust. Kursuste käigus omandatakse erinevaid käelisi oskusi, loovkirjutamisega arendatakse isiklikku stiili ja õpitakse kasutama erinevaid. Õppekäigud aitavad kurssi viia kunsti- ja kultuurieluga ning avardada silmaringi.

Teadus ja tehnoloogia – Moodul on suunatud õpilastele, keda huvitavad ümbritseva maailma kohta teadusel põhinevate uute teadmiste saamine, probleemidest lähtuv uurimistegevus ja lahenduste leidmine. Mooduli läbija saab ettekujutuse ka programmeerimisest ja robotitest, tehnoloogilistest uuendustest. Moodulikursused pakuvad võimalusi lihtsamateks praktilisteks töödeks ja arendavad seejuures õpilase loovust, loogilist, analüütilist ja algoritmilist mõtlemist ning probleemi lahendamise oskusi. 

Moodulainete tunnijaotus

Valdkonnamoodul teoreetilise osakaaluga kursused klass praktilise osakaaluga kursused klass
Loodus ja tervis Elurikkus 10.kl Loodusmaterjalide taaskasutus 11.kl
Anatoomia ja füsioloogia 10.kl Matkaõpe ja loodusturism 12.kl
Muutuvad loodusmaastikud 11.kl Liikumine sise- ja välitingimustes 12.kl
Terviseteadlikkus 12.kl
Teadus ja tehnoloogia Elementide keemia 10.kl Programmeerimise alused 10.kl
Biotehnoloogia 12.kl Programmeerimine 11.kl
Füüsika ja tehnika 12.kl Teaduslabor 11.kl
Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond 12.kl
Majandus ja ühiskond Majandusõpe 10.kl Kogukonnaprojekt 10.kl
Ettevõtlusõpe 11.kl Kogukonna ettevõtlus 11.kl
Globaliseeruv maailm 12.kl Turundus 12.kl
Inimene ja õigus 12.kl
Kultuur ja kunstid Maailma ja Eesti kultuurilugu

10.kl

11.kl

Keraamika 10.kl
Disain 12.kl Loovkirjutamine 11.kl
Kirjandus ja ühiskond 12.kl Joonistamine ja maalimine 12.kl

10. kl sisseastumisel valib õpilane prioriteetide järjestuses kaks valdkonnamoodulit. Õppima hakkab ühte, võimalusel eelistuselt esimese valiku mooduli kursuseid. Moodul avatakse direktori otsusel üldjuhul 10 soovija puhul, vajadusel gümnaasiumi kahe klassi üleselt, et tagada kursuse täituvus.